Nhảy đến nội dung
Giữ thân miệng ý thanh tịnh, lễ Phật một lễ phước báo vô lượng.

Chùa Hoa Nghiêm

Hội Phật giáo Chánh Giác, chùa Hoa Nghiêm

Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tại Canada

HỘI PHẬT-GIÁO CHÁNH-GIÁC ONTARIO
Hội Phật giáo Chánh Giác
Hoà Thượng Thích Thiện Nghị
Hòa thượng Thích Thiện Nghị 
Khai sáng chùa Hoa Nghiêm 
Hội Phật giáo Chánh Giác
CHÙA HOA-NGHIÊM
Chùa Hoa Nghiêm


 

Thầy Thích Phổ Tịnh
Thầy Thích Phổ Tịnh
Trụ trì chùa Hoa Nghiêm
Hội trưởng
Hội Phật giáo Chánh Giác