Nhảy đến nội dung
Giữ thân miệng ý thanh tịnh, lễ Phật một lễ phước báo vô lượng.

Lịch trình mở cửa

Chùa Hoa Nghiêm mở cửa sinh hoạt Phật sự theo lịch trình mỗi tháng 2 lần:

  • Chủ nhật từ 09:00-13:00.
  • Khoá lễ tụng kinh kỳ an kỳ siêu từ 10:30.

Kính mời quý Phật tử về Chùa theo lịch trình như sau.    
Thành thật cám ơn.    
Email: hoanghiemc@yahoo.com    
Phone: 416-406-1869