Nhảy đến nội dung
Giữ thân miệng ý thanh tịnh, lễ Phật một lễ phước báo vô lượng.

Thông cáo

Thông cáo đặc biệt của Chùa Hoa Nghiêm Toronto
Chùa không nhận gởi tro cốt hoặc rải tro cốt, xin quí Phật tử thông cảm cho Chùa.
Xin liên lạc về Chùa để biết thêm chi tiết hoặc theo dõi website hoanghiemtemple.ca
Rất cám ơn