Skip to main content
Giữ thân miệng ý thanh tịnh, lễ Phật một lễ phước báo vô lượng.

Hoa Nghiêm Temple

Chánh Giác Buddhist Association, Hoa Nghiêm Temple

Unified Buddhist Church of Vietnam in Canada

HỘI PHẬT-GIÁO CHÁNH-GIÁC ONTARIO
Chánh Giác Buddhist Association
Hoà Thượng Thích Thiện Nghị
Venerable Thích Thiện Nghị
Established Hoa Nghiêm Temple
Chánh Giác Buddhist Association
CHÙA HOA-NGHIÊM
Hoa Nghiêm Temple


 

Thầy Thích Phổ Tịnh
Thích Phổ Tịnh
Abbess of Hoa Nghiêm Temple
President of Chánh Giác Buddhist Association