Chùa Hoa Nghiêm

Hội Phật giáo Chánh Giác, chùa Hoa Nghiêm

Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tại Canada

HỘI PHẬT-GIÁO CHÁNH-GIÁC ONTARIO
Hội Phật giáo Chánh Giác
Hoà Thượng Thích Thiện Nghị
Hòa thượng Thích Thiện Nghị 
Khai sáng chùa Hoa Nghiêm 
Hội Phật giáo Chánh Giác
CHÙA HOA-NGHIÊM
Chùa Hoa Nghiêm


 

Thầy Thích Phổ Tịnh
Thầy Thích Phổ Tịnh
Trụ trì chùa Hoa Nghiêm
Hội trưởng
Hội Phật giáo Chánh Giác